Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 348608 (2019-523166)
Referentienummer:VWZ-PPP12M-71/9006/2019/027-F02_0
Publicatie datum:26/07/2019
Uiterste datum:30/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - dakwerken: vernieuwen platte daken en bakgoten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Volkswelzijn cvba, Serbosstraat 2/16, 9200 Dendermonde BE, De heer Christoph Baele
+32 52258214
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Volkswelzijn cvba
Nationaal identificatienummer: VWZ
Serbosstraat 2/16
Dendermonde
9200
De heer Christoph Baele
Telefoon: +32 52258214
christoph.baele@volkswelzijn.be
Fax: +32 52213147
www.volkswelzijn.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/71/12M/2019
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - dakwerken: vernieuwen platte daken en bakgoten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/027

zie II.2.4


Weldadigheidstraat te Dendermonde


De 25 woningen in de Weldadigheidstraat te Dendermonde worden voorzien van nieuwe dakbekleding en bakgoten. Een tweetal daken vertonen houtrot en worden vervangen.

Alle woningen worden voorzien van isolatie op de zoldervloer.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.


Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 2

D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-26

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-26