Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 348767 (2019-523263)
Referentienummer:FEDASIL_BOVIGNY-2019 1612-F50_0
Publicatie datum:29/07/2019
Uiterste datum:06/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Luxemburg (België)
Onderwerp:
Réparation de machine à laver (IPSO CW8)
Beknopte beschrijving:
Réparation de machine à laver (IPSO CW8)
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_BOVIGNY, Chemin de Courtil 71X, 6671 Bovigny BE, Elise Stouffs
+32 80282055
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_BOVIGNY
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510060
Chemin de Courtil 71X
Bovigny
6671
Elise Stouffs
Telefoon: +32 80282055
elise.stouffs@fedasil.be
http://fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348767
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348767

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Réparation de machine à laver (IPSO CW8)


Centre Fedasil de Bovigny


Réparation de machine à laver (IPSO CW8)


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_BOVIGNY-2019 1612-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-06
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-29