Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349788 (2019-524525)
Referentienummer:VLM-Lim-2019-EUR0050_007/02_infoborden-F03_0
Publicatie datum:11/08/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Levering en plaatsing infoborden in cortenstaal De Wijers
Beknopte beschrijving:
De opdracht behelst de levering en plaatsing van metalen infodragers (cortenstaal) op 3 locaties in Limburg (2 locaties in Genk aan het Thorpark en 1 in Diepenbeek aan het Demerstrand )
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Landmaatschappij, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel BE
+31 473693470
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Landmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0236.506.685_16781
Gulden Vlieslaan 72
Brussel
1060
Telefoon: +31 473693470
thomas.lemmens@vlm.be
http://www.vlm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349788

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Levering en plaatsing infoborden in cortenstaal De Wijers


VLM-Lim-2019-EUR0050_007/02_infoborden-F03_0

De opdracht behelst de levering en plaatsing van metalen infodragers (cortenstaal) op 3 locaties in Limburg (2 locaties in Genk aan het Thorpark en 1 in Diepenbeek aan het Demerstrand )


Genk en Diepenbeek


De opdracht behelst de levering en plaatsing van metalen infodragers (cortenstaal) op 3 locaties in Limburg (2 locaties in Genk aan het Thorpark en 1 in Diepenbeek aan het Demerstrand )


Gunningscriteria
Prijs

Green for Grey


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2019-08-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Vlaamse Landmaatschappij
Koning Albert II-laan 15
Brussel
1210
Telefoon: +32 25437200
info@vlm.be
www.vlm.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vlaamse Landmaatschappij
Gulden Vlieslaan 72
Brussel
1060
Telefoon: +32 25436976
karolien.michiel@vlm.be
www.vlm.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vlaamse Landmaatschappij
Koning Albert II-laan 15
Brussel
1210
Telefoon: +32 25437200
info@vlm.be
www.vlm.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-11