Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349872 (2019-524592)
Referentienummer:Gemeente Oostkamp-9418-F02_0
Publicatie datum:12/08/2019
Uiterste datum:17/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
9418 OOSTKAMP - Heraanleg plein Rooiveldstraat
Beknopte beschrijving:
9418 OOSTKAMP - Heraanleg plein RooiveldstraatRioleringswerken:- StraatkolkaansluitingenWegeniswerken:- Grondverzet- Rijwegen in KWS op steenslagfundering- Rijwegen, voetpaden, opritten in betonstraatstenen op schraalbetonfundering- Parkeervakken in esthetische grasbetontegels op waterdoorlatendesteenslagfundering- Plein in dolomiet- Aanleg busperron- Leveren en plaatsen van schuilhuisje en fietsoverkappingGroenaanleg:- Teelaarde- Bezaaiing- Aanplantingen
Aanbestedende overheid:
Oostkamp, Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp BE, Marc Daveloose
+32 50819883
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Oostkamp
Nationaal identificatienummer: 0207.529.520_22413
Kapellestraat 19
Oostkamp
8020
Marc Daveloose
Telefoon: +32 50819883
openbarewerken@oostkamp.be
https://www.oostkamp.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349872
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349872
Studiebureau Jonckheere bvba
Koningin Astridlaan 134/5
Brugge
8200
Koen Jonckheere
Telefoon: +32 50405090
info@studiebureaujonckheere.be
https://www.studiebureaujonckheere.be/
https://www.studiebureaujonckheere.be/aanbestedingen
Gemeente Oostkamp
Siemenslaan 1
Oostkamp
8020
Marc Daveloose
Telefoon: +32 50819883
openbarewerken@oostkamp.be
https://www.oostkamp.be/
https://www.oostkamp.be/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


9418 OOSTKAMP - Heraanleg plein Rooiveldstraat


Gemeente Oostkamp-9418-F02_0

9418 OOSTKAMP - Heraanleg plein Rooiveldstraat

Rioleringswerken:

- Straatkolkaansluitingen

Wegeniswerken:

- Grondverzet

- Rijwegen in KWS op steenslagfundering

- Rijwegen, voetpaden, opritten in betonstraatstenen op schraalbetonfundering

- Parkeervakken in esthetische grasbetontegels op waterdoorlatende

steenslagfundering

- Plein in dolomiet

- Aanleg busperron

- Leveren en plaatsen van schuilhuisje en fietsoverkapping

Groenaanleg:

- Teelaarde

- Bezaaiing

- Aanplantingen


Oostkamp Rooiveldstraat


Oostkamp - Heraanleg plein Rooiveldstraat

Rioleringswerken:

- Straatkolkaansluitingen

Wegeniswerken:

- Grondverzet

- Rijwegen in KWS op steenslagfundering

- Rijwegen, voetpaden, opritten in betonstraatstenen op schraalbetonfundering

- Parkeervakken in esthetische grasbetontegels op waterdoorlatende

steenslagfundering

- Plein in dolomiet

- Aanleg busperron

- Leveren en plaatsen van schuilhuisje en fietsoverkapping

Groenaanleg:

- Teelaarde

- Bezaaiing

- Aanplantingen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 20

De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op

de website van het studiebureau, www.studiebureaujonckheere.be, doorklikken naar

tabblad ‘aanbestedingen'. Na aanbesteding is de openingsinformatie eveneens op de

website te consulteren.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: C1


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-17
Plaatselijke tijd: 11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-17
Plaatselijke tijd: 11:00

Oostcampus - raadzaal, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp


openbaar


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en

inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

Het digitaal inschrijvingsformulier met samenvattende meetstaat is tevens kostenloos te downloaden van

de website van het studiebureau : www.studiebureaujonckheere.be , doorklikken tabblad

‘aanbestedingen'.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12