Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349962 (2019-524743)
Referentienummer:AFD KUST-218.050-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:18/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
BREDENE – Renovatie Strandtoegangen 2-3-6
Beknopte beschrijving:
De werken omvatten in hoofdzaak: De renovatie van de strandtoegangen 2, 3 en 6 te Bredene door:- Het herprofileren van de strandtoegangen.- Het uitvoeren en afwerken met bekleding in hout van betonnen keermuren.- Het uitvoeren van nieuwe verharding.- Het heraanplanten van vegetatie (helmgrassen).
Aanbestedende overheid:
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende BE, lic. Caroline Lootens
+32 59554207
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
10/09/2019 2019-527653 2019-526552 0_E3
02/09/2019 2019-526552 2019-524743 0_E2
13/08/2019 2019-524743 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17754
Vrijhavenstraat 3
Oostende
8400
lic. Caroline Lootens
Telefoon: +32 59554207
kust@vlaanderen.be
www.afdelingkust.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349962
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349962
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3
Oostende
8400
ir. Sammy Ferret
Telefoon: +32 59554285
sammy.ferret@mow.vlaanderen.be
www.afdelingkust.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349962
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AFD+KUST-218.050-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BREDENE - Renovatie Strandtoegangen 2-3-6


AFD KUST-218.050-F02_0

De werken omvatten in hoofdzaak:

De renovatie van de strandtoegangen 2, 3 en 6 te Bredene door:

- Het herprofileren van de strandtoegangen.

- Het uitvoeren en afwerken met bekleding in hout van betonnen keermuren.

- Het uitvoeren van nieuwe verharding.

- Het heraanplanten van vegetatie (helmgrassen).


Bredene - strandtoegangen 2-3-6


De werken omvatten in hoofdzaak:

De renovatie van de strandtoegangen 2, 3 en 6 te Bredene door:

- Het herprofileren van de strandtoegangen.

- Het uitvoeren en afwerken met bekleding in hout van betonnen keermuren.

- Het uitvoeren van nieuwe verharding.

- Het heraanplanten van vegetatie (helmgrassen).


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 100

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 10:15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Bijlage 3 "Resultaten milieutechnisch grondonderzoek, sloopinventaris, teerhoudend karakter asfalt" zal later gepubliceerd worden via een terechtwijzend bericht.


Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13