Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349964 (2019-524672)
Referentienummer:OVAM-DOS 7241-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:30/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Afleiden streefwaarden voor perfluorverbindingen en enkele andere 'emerging contaminants'
Beknopte beschrijving:
Het voorwerp van deze opdracht is:(1) Het afleiden van streefwaarden voor per- en polyfluoroalkylverbinden (PFAS) aan de hand van metingen op onverdachte locaties verspreid over Vlaanderen;(2) Het uitvoeren van verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van een geselecteerd aantal opkomende stoffen in onverdachte of niet-verontreinigde bodems.
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0842.399.963_16779
Stationsstraat 110
Mechelen
2800
sarah.jacobs@ovam.be
http://www.ovam.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349964
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349964
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+7241-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Afleiden streefwaarden voor perfluorverbindingen en enkele andere 'emerging contaminants'


OVAM-DOS 7241-F02_0

Het voorwerp van deze opdracht is:

(1) Het afleiden van streefwaarden voor per- en polyfluoroalkylverbinden (PFAS) aan de hand van metingen op onverdachte locaties verspreid over Vlaanderen;

(2) Het uitvoeren van verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van een geselecteerd aantal opkomende stoffen in onverdachte of niet-verontreinigde bodems.


Het voorwerp van deze opdracht is:

(1) Het afleiden van streefwaarden voor per- en polyfluoroalkylverbinden (PFAS) aan de hand van metingen op onverdachte locaties verspreid over Vlaanderen;

(2) Het uitvoeren van verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van een geselecteerd aantal opkomende stoffen in onverdachte of niet-verontreinigde bodems.


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 365

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-30
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13