Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349972 (2019-524688)
Referentienummer:OVAM-DOS 7234 - BN190506-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:03/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 8-10-12: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken
Beknopte beschrijving:
Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 8-10-12: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen BE
+32 15284511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
02/10/2019 2019-530649 2019-530350 2_E2
01/10/2019 2019-530350 2019-529318 2_E1
01/10/2019 2019-530350 2019-529318 2_E1
23/09/2019 2019-529318 2019-526736 1_E1
03/09/2019 2019-526736 2019-524688 0_E2
13/08/2019 2019-524688 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0842.399.963_16779
Stationsstraat 110
Mechelen
2800
Telefoon: +32 15284511
joke.rottiers@ovam.be
http://www.ovam.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349972
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349972
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+7234+-+BN190506-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 8-10-12: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken


OVAM-DOS 7234 - BN190506-F02_0

Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 8-10-12: uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken


Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 8-10-12: Uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 39

Afhankelijk van de resultaten (grondwatermonitoring) zal al dan niet bijkomend nogmaals een monitoringsperiode van 3 jaar volgen of zal overgeschakeld worden op de back-up (grondwateronttrekking middels deepwells , maakt geen deel uit van deze opdracht).


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-03
Plaatselijke tijd: 10:15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-03
Plaatselijke tijd: 10:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De inschrijver dient zich vóór zijn inschrijving van de toestand ter plaatse te vergewissen. De opdrachtnemer kan zich niet beroepen op de aard en toestand van de terreinen om een verlenging van de uitvoeringstermijn of een herziening van de opdracht te vragen.

Een plaatsbezoek voorafgaand aan de inschrijving is verplicht. Dit plaatsbezoek gaat door op dinsdag 17 september 2019 om 10u.

Geïnteresseerden bevestigen hun deelname vooraf bij de dossierhouder Kathleen De Muer via mail (kdmuer@ovam.be). De aanwezigen krijgen een attest van plaatsbezoek, ondertekend door de OVAM-afgevaardigde. Dit attest moet bij de inschrijving worden gevoegd.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13