Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349975 (2019-524819)
Referentienummer:Ham-PPP046-477/9003/2019086-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:12/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Onbekend
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Onderhoud wegen 2019
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Ham, Dorpsstraat 19, 3945 Ham BE, De heer Frederik Govaerts
+32 13611072
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Ham
Dorpsstraat 19
Ham
3945
De heer Frederik Govaerts
Telefoon: +32 13611072
frederik.govaerts@ham.be
Fax: +32 13611000
www.ham.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/477/46/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoud wegen 2019


2019086

zie II.2.4


diverse plaatsen binnen de gemeente Ham


Onderhoud wegen. vooral betonwerken en gedeelte asfalt.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 40

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Versnelde procedure, Motivering:

Hoogdringendheid


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-12
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-12-11
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-09-12
Plaatselijke tijd: 10:00

Gemeente Huis


De heer Johan Caerts, S.T.W. Studiebureau

De heer Kristof Volders, Diensthoofd Infrastructuur, Gemeente Ham

De heer Frederik Govaerts, expert openbare werken, Gemeente Ham

Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Deze aankondiging betreft een versnelde, openbare procedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Hoogdringendheid


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13