Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349984 (2019-524730)
Referentienummer:VLM-PPP08P-1345/9012/LIM/2019-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:16/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Levering en plaatsing van metalen infoborden De Wijers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Landmaatschappij, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel BE, De heer Thomas Lemmens
+32 11298759
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Landmaatschappij
Nationaal identificatienummer: BE 0236.506.685
Koning Albert II-laan 15
Brussel
1210
De heer Thomas Lemmens
Telefoon: +32 11298759
thomas.lemmens@vlm.be
Fax: +32 11298799
www.vlm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
VLM Regio Oost (Limburg)
Nationaal identificatienummer: RO-PR/LIM
Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt) - Koningin Astridlaan 50
Hasselt
3500
De heer Thomas Lemmens
Telefoon: +32 11298759
thomas.lemmens@vlm.be
Fax: +32 11298799
www.vlm.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Levering en plaatsing van metalen infoborden De Wijers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


LIM/2019/EUR00050_007/02

zie II.2.4


Genk en Diepenbeek


de levering en plaatsing van metalen infodragers op 3 locaties in Limburg (2 locaties in Genk aan het Thorpark en 1 in Diepenbeek aan het Demerstrand )


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 4

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Geen


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-14

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13