Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349995 (2019-524752)
Referentienummer:RameisNV-RAM_OV_2019-F03_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Aanstellen van een bedrijventerreinmanager voor de KMO zone Rameis gelegen te overijse
Beknopte beschrijving:
Aanstellen van een bedrijventerreinmanager voor de KMO zone Rameis gelegen te overijse
Aanbestedende overheid:
Rameis, Kroonlaan 365, 1050 Brussel BE, Christelle Heynderickx
+32 25033003
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Rameis
Nationaal identificatienummer: 0845.226.227_596875
Kroonlaan 365
Brussel
1050
Christelle Heynderickx
Telefoon: +32 25033003
ch@patrimmonia.com
www.patrimmonia.com
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349995
Onderneming
ontwikkelaar van vastgoed

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanstellen van een bedrijventerreinmanager voor de KMO zone Rameis gelegen te overijse


RameisNV-RAM_OV_2019-F03_0

Aanstellen van een bedrijventerreinmanager voor de KMO zone Rameis gelegen te overijse


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 224305.04

Overijse


zie bestek


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Methodologie
Weging: 40
Kwaliteitscriterium Naam: Duurzaamheid
Weging: 20
Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Aanstellen van een bedrijventerreinmanager voor de KMO zone


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-06-26
Aantal inschrijvingen: 1
Naam en adres van de contractant:
Quares Facility Management NV
Schaliënhoevedreef 20J
Mechelen
2800
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 224305.04

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie gunningsverslag


Beroepsinstantie
zie bestek
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13