Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350001 (2019-524758)
Referentienummer:IVOO-IVOO 2019-09-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:19/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
VERHUUR EN AFVOER VAN CONTAINERS VAN RECYCLAGEPARKEN
Beknopte beschrijving:
De opdracht van deze prijsvraag omvat de verhuur en afvoer van containers van de recyclageparken naar de verbrandingsinstallatie en de groencomposteringsinstallatie van IVOO, beide gelegen in de Klokhofstraat 2 te Oostende. De containers zijn ofwel eigendom van de gemeente ofwel dienen ze door de inschrijver te worden voorzien. In dit laatste geval is ook de verhuur van de containers in deze opdracht begrepen.
Aanbestedende overheid:
IVOO Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en ommeland, Klokhofstraat 2, 8400 Oostende BE, Inge Makelberge
+32 59552736
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


IVOO Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en ommeland
Nationaal identificatienummer: 0214.753.050_24108
Klokhofstraat 2
Oostende
8400
Inge Makelberge
Telefoon: +32 59552736
inge.makelberge@ivoo.be
www.ivoo.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350001
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350001
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IVOO-IVOO+2019-09-F02
Afvalbeheer

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VERHUUR EN AFVOER VAN CONTAINERS VAN RECYCLAGEPARKEN


IVOO-IVOO 2019-09-F02_0

De opdracht van deze prijsvraag omvat de verhuur en afvoer van containers van de recyclageparken naar de verbrandingsinstallatie en de groencomposteringsinstallatie van IVOO, beide gelegen in de Klokhofstraat 2 te Oostende. De containers zijn ofwel eigendom van de gemeente ofwel dienen ze door de inschrijver te worden voorzien. In dit laatste geval is ook de verhuur van de containers in deze opdracht begrepen.


Geraamde totale waarde: 600000.00

Oostende


De opdracht van deze prijsvraag omvat de verhuur en afvoer van containers naar de verbrandingsinstallatie en de groencomposteringsinstallatie van IVOO, beide gelegen in de Klokhofstraat 2 te Oostende. De containers zijn ofwel eigendom van de gemeente ofwel dienen ze door de inschrijver te worden voorzien. In dit laatste geval is ook de verhuur van de containers in deze opdracht begrepen.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 600000.00
Aanvang 2020-01-01
Einde 2021-12-31

De opdracht kan één keer verlengd worden voor de duur van twee jaar.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-19
Plaatselijke tijd: 09:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-19
Plaatselijke tijd: 09:30

IVOO Klokhofstraat 2 Oostende. Vergaderzaal gelijkvloers of bureel directeur.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13