Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350006 (2019-524778)
Referentienummer:AWV A'pen-X10-VRA-1_1M1M3D8E-19-43-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:13/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid: Vervoersregio Antwerpen
Beknopte beschrijving:
In deze aanneming worden op verschillende locaties kleine ingrepen of onderhoudswerken van beperkte omvang uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vervoersregio Antwerpen.Het betreft een stock-overeenkomst.
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen BE, Bert Van Gaver
+32 32246812
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Antwerpen
2018
Bert Van Gaver
Telefoon: +32 32246812
bert.vangaver@mow.vlaanderen.be
http://www.wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350006
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350006
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+A%27pen-X10-VRA-1_1M1M3D8E-19-43-F02
Beheer wegen

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Allerlei ingrepen en onderhoud van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid: Vervoersregio Antwerpen


AWV A'pen-X10-VRA-1_1M1M3D8E-19-43-F02_0

In deze aanneming worden op verschillende locaties kleine ingrepen of onderhoudswerken van beperkte omvang uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vervoersregio Antwerpen.

Het betreft een stock-overeenkomst.


De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- De uitvoering van allerhande werken volgens de posten van de prijslijst (inclusief alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken)

- Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie waar noodzakelijk

- De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige signalisatie

- Het reglementair verwijderen van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken

- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12

De totale duurtijd (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 4 jaren.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-13
Plaatselijke tijd: 11:15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-13
Plaatselijke tijd: 11:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De publicatietermijn wordt verkort tot 30 dagen door indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 Wet inzake OO 17/6/2016. Het betreft een stock aanbesteding, er dienen geen eenheidsprijzen opgegeven te worden, maar 1 globale procentuele verhoging of korting.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13