Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350020 (2019-524735)
Referentienummer:DenVol-2014/0399/01-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:18/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Aalst, Bergemeersen - bouwen van 23 sociale woningen
Beknopte beschrijving:
Aalst, Bergemeersen - bouwen van 23 sociale woningen
Aanbestedende overheid:
De Volkswoningen CVBA, Pijnderslaan 2, 9200 Dendermonde BE
+32 52221443
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
25/10/2019 2019-534130 2019-530256 4_E1
30/09/2019 2019-530256 2019-529439 3_E1
24/09/2019 2019-529439 2019-528302 2_E1
16/09/2019 2019-528302 2019-528028 1_E1
12/09/2019 2019-528028 2019-527800 0_E4
11/09/2019 2019-527800 2019-525825 0_E3
12/09/2019 2019-528028 2019-527800 0_E4
11/09/2019 2019-527800 2019-525825 0_E3
11/09/2019 2019-527800 2019-525825 0_E3
26/08/2019 2019-525825 2019-524735 0_E2
13/08/2019 2019-524735 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Volkswoningen CVBA
Nationaal identificatienummer: 0400.189.732_537730
Pijnderslaan 2
Dendermonde
9200
Telefoon: +32 52221443
heidi.vermeulen@devolkswoningen.be
www.devolkswoningen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350020
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350020
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DenVol-2014%2F0399%2F01-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aalst, Bergemeersen - bouwen van 23 sociale woningen


DenVol-2014/0399/01-F02_0

Aalst, Bergemeersen - bouwen van 23 sociale woningen


Geraamde totale waarde: 2691196.00

Aalst, Bergemeersenstraat - Pastoor Lauwereystraat


Aalst, Bergemeersen - bouwen van 23 woongelegenheden


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 2691196.00
Looptijd in dagen 650

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Justitieplein 1
Dendermonde
9200
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Justitieplein 1
Dendermonde
9200
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13