Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350024 (2019-524781)
Referentienummer:FOD MV-DVI-DOS/10756-2-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:16/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
VERMINDERING VAN DE UITSTOOT VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN VAN DE TRANSPORTSECTOR GEBONDEN AAN SPOORWEGINVESTERINGEN
Beknopte beschrijving:
Het DGDMS (Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid) wenst de verwachte impact van projecten of maatregelen in de spoorwegsector op basis van een vermindering van CO₂-uitstoot en van andere luchtverontreinigende stoffen vast te stellen en te beoordelen.
Aanbestedende overheid:
FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1000 Brussel BE, Thomas Dannemark
+32 475471074
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FOD Mobiliteit en Vervoer
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_67
Vooruitgangstraat 56
Brussel
1000
Thomas Dannemark
Telefoon: +32 475471074
thomas.dannemark@mobilit.fgov.be
http://mobilit.belgium.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350024
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350024
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+MV-DVI-DOS%2F10756-2-F02
Mobiliteit & Vervoer

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VERMINDERING VAN DE UITSTOOT VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN VAN DE TRANSPORTSECTOR GEBONDEN AAN SPOORWEGINVESTERINGEN


FOD MV-DVI-DOS/10756-2-F02_0

Het DGDMS (Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid) wenst de verwachte impact van projecten of maatregelen in de spoorwegsector op basis van een vermindering van CO₂-uitstoot en van andere luchtverontreinigende stoffen vast te stellen en te beoordelen.


Het DGDMS (Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid) wenst de verwachte impact van projecten of maatregelen in de spoorwegsector op basis van een vermindering van CO₂-uitstoot en van andere luchtverontreinigende stoffen vast te stellen en te beoordelen.

Om dit resultaat te bereiken, zijn de volgende doelstellingen het voorwerp van deze opdracht:

· vaststelling van een methode waarmee een project of situatie vanuit het oogpunt van de vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen kan worden onderzocht;

· toepassing van de methode door de consultants op een lijst van door het DGDMS bepaalde projecten. De verscheidenheid aan de voor de toepassing van de methode gekozen projecten en maatregelen moet de robuustheid van de methode garanderen en later het hergebruik ervan voor andere projecten vergemakkelijken;

· toepassing van de methode door het DGDMS op projecten gekozen al naargelang de politieke opportuniteiten of doelstellingen onder het toezicht van en met goedkeuring van de consultants dankzij de beschikbaarstelling van een ruim aanbod aan consultancy-uren opdat de leden van de DGDMS zich de methode optimaal eigen zouden maken.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13