Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350053 (2019-524782)
Referentienummer:KIK-GCMS19-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:18/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
LEVERING SINGLE QUADRUPOOL GC/MS
Beknopte beschrijving:
Levering van een gas chromatograaf gekoppeld aan een single quadrupool massaspectrometer (GC/MS). Het GC/MS-toestel zal gebruikt worden voor de analyse van archeologische stalen en stalen afkomstig van kunstwerken of immobiel erfgoed. Een sterk uiteenlopend gamma aan materialen moet geïdentificeerd worden. Naast natuurlijke producten zoals olies, wassen, harsen, proteïnen, gommen en Aziatische lakken, worden ook synthetische componenten geanalyseerd waaronder acrylaten, polyvinylacetaat, alkyd, etc. Voor componenten moeilijk of niet oplosbaar in solventen wordt gebruik gemaakt van pyrolyse. De pyrolyse-eenheid maakt geen deel uit van deze offerteaanvraag, maar de beschikbare pyrolyse-eenheid (Frontier Lab Multi-Shot Pyrolyzer (EGA/PY-3030D) met autosampler AS-1020E) moet op een snelle een efficiënte manier aan de GC kunnen gekoppeld worden.
Aanbestedende overheid:
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel BE, Steven Saverwyns
+32 27396846
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Nationaal identificatienummer: 0356.463.617_26855
Jubelpark 1
Brussel
1000
Steven Saverwyns
Telefoon: +32 27396846
steven.saverwyns@kikirpa.be
www.kikirpa.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350053
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350053
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KIK-GCMS19-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LEVERING SINGLE QUADRUPOOL GC/MS


KIK-GCMS19-F02_0

Levering van een gas chromatograaf gekoppeld aan een single quadrupool massaspectrometer (GC/MS). Het GC/MS-toestel zal gebruikt worden voor de analyse van archeologische stalen en stalen afkomstig van kunstwerken of immobiel erfgoed. Een sterk uiteenlopend gamma aan materialen moet geïdentificeerd worden. Naast natuurlijke producten zoals olies, wassen, harsen, proteïnen, gommen en Aziatische lakken, worden ook synthetische componenten geanalyseerd waaronder acrylaten, polyvinylacetaat, alkyd, etc. Voor componenten moeilijk of niet oplosbaar in solventen wordt gebruik gemaakt van pyrolyse. De pyrolyse-eenheid maakt geen deel uit van deze offerteaanvraag, maar de beschikbare pyrolyse-eenheid (Frontier Lab Multi-Shot Pyrolyzer (EGA/PY-3030D) met autosampler AS-1020E) moet op een snelle een efficiënte manier aan de GC kunnen gekoppeld worden.


LEVERING SINGLE QUADRUPOOL GC/MS


Gunningscriteria
Aanvang 2019-09-19
Einde 2019-11-18

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-18
Plaatselijke tijd: 00:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-19
Plaatselijke tijd: 08:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13