Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350054 (2019-524766)
Referentienummer:ANB-KLIM/19-001-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:04/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
ONTWIKKELEN VAN RICHTLIJNEN VOOR KLIMAATADAPTIEF NATUURBEHEER
Beknopte beschrijving:
Onderwerp van deze diensten: Ontwikkelen van richtlijnen voor klimaatadaptief natuurbeheerToelichting: Klimaatadaptief beheer moet een landschap weerbaar maken tegen de verwachte, maar onzekere invloeden van de klimaatverandering. In 2015 heeft de Universiteit van Gent een algemene kli-maatadaptatiestrategie ontwikkeld. Het centrale doel van de opdracht is om deze strategie operati-oneel te maken, waarbij expliciet vertrokken wordt van een aanpak met een adaptieve beheercyclus met zowel ecosysteemgerichte als effectgerichte strategieën. Het eindproduct van deze opdracht bestaat uit praktische beheerrichtlijnen voor de terreinbeheerders. De opdracht wordt uitgevoerd voor zes verschillende landschapstypes: het boslandschap, het heide-landschap, het graslandschap, het een landschap van moerassen en oppervlaktewateren, het park-landschap en het kleinschalig openbaar groen.
Aanbestedende overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos, Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel BE, Jeroen Panis
+32 25535495
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16776
Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 75
Brussel
1000
Jeroen Panis
Telefoon: +32 25535495
jeroen.panis@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350054
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350054
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-KLIM%2F19-001-F02
natuur- en bosbeheer

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


ONTWIKKELEN VAN RICHTLIJNEN VOOR KLIMAATADAPTIEF NATUURBEHEER


ANB-KLIM/19-001-F02_0

Onderwerp van deze diensten:

Ontwikkelen van richtlijnen voor klimaatadaptief natuurbeheer

Toelichting:

Klimaatadaptief beheer moet een landschap weerbaar maken tegen de verwachte, maar onzekere invloeden van de klimaatverandering. In 2015 heeft de Universiteit van Gent een algemene kli-maatadaptatiestrategie ontwikkeld. Het centrale doel van de opdracht is om deze strategie operati-oneel te maken, waarbij expliciet vertrokken wordt van een aanpak met een adaptieve beheercyclus met zowel ecosysteemgerichte als effectgerichte strategieën. Het eindproduct van deze opdracht bestaat uit praktische beheerrichtlijnen voor de terreinbeheerders.

De opdracht wordt uitgevoerd voor zes verschillende landschapstypes: het boslandschap, het heide-landschap, het graslandschap, het een landschap van moerassen en oppervlaktewateren, het park-landschap en het kleinschalig openbaar groen.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Het boslandschap


Perceel nr.: 1

Vlaanderen


Het boslandschap


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit van de offerte
Weging: 60
Kostencriterium Naam: geboden inschrijvingsprijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 12

zie 4.7 bestek


Het heidelandschap


Perceel nr.: 2

Vlaanderen


Het heidelandschap


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit van de offerte
Weging: 60
Kostencriterium Naam: geboden inschrijvingsprijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 12

zie 4.7 bestek


Het graslandschap


Perceel nr.: 3

Vlaanderen


Het graslandschap


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit van de offerte
Weging: 60
Kostencriterium Naam: geboden inschrijvingsprijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 12

zie 4.7 bestek


Het landschap van oppervlaktewateren en moerassen


Perceel nr.: 4

Vlaanderen


Het landschap van oppervlaktewateren en moerassen


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit van de offerte
Weging: 60
Kostencriterium Naam: geboden inschrijvingsprijs
Weging: 40
Looptijd in maanden 12

zie 4.7 bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De kandidaat bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:

 Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in werken, pro-ducten of diensten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren


De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn:

 De omzet van de inschrijver bedraagt minimaal euro 150.000.


De kandidaat bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:

 Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instan-ties waarvoor zij bestemd waren. Beperk deze lijst tot diensten die de afgelopen vijf jaar werden verricht.

De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeon-dertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de af-nemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte zoals aangegeven in 2.3.4


De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:

 De inschrijver heeft voor elk perceel van dit bestek waarvoor ingeschreven wordt, minstens vijf diensten uitgevoerd in de laatste drie jaar die relevant zijn voor de uitvoering van de in dat perceel beschreven diensten; van die vijf diensten heeft minstens één verband met het syn-thetiseren van wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en klimaatadaptatie, min-stens één met de organisatie van stakeholderparticipatie en minstens één met het popularise-ren van wetenschappelijke kennis en informatie over natuurbeheer;

 Minstens 1 referentie heeft een contractwaarde van ten minste 100.000 euro (aandeel van de inschrijver)


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-04
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-03

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie bestek


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
1000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van state
Brussel
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13