Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350061 (2019-524823)
Referentienummer:Saint-Gilles-PPP0EL-735/9002/2019-extr-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:09/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
School 1-2. In gelijkvormigheidstelling van de elektrische installatie en van de brandalarminstallatie en vervanging van de verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes (perceel 1), vernieuwing en sanering van de refter, van de keuken en van de bewaarplaats (perceel 2) en plaatsing van keukenmeubilair (perceel 3)
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein, 39, 1060 Sint-Gillis BE, Mevrouw Charlotte Van Bocxstaele
+32 25361763
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Sint-Gillis
Van Meenenplein, 39
Sint-Gillis
1060
Mevrouw Charlotte Van Bocxstaele
Telefoon: +32 25361763
cvanbocxstaele@stgilles.brussels
Fax: +32 25360202
http://www.stgilles.brussels
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/735/EL/2019
Gemeente Sint-Gillis
Van Meenenplein, 39
Sint-Gillis
1060
Mevrouw Charlotte Van Bocxstaele
Telefoon: +32 25361763
cvanbocxstaele@stgilles.brussels
Fax: +32 25360202
http://www.stgilles.brussels

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


School 1-2. In gelijkvormigheidstelling van de elektrische installatie en van de brandalarminstallatie en vervanging van de verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes (perceel 1), vernieuwing en sanering van de refter, van de keuken en van de bewaarplaats (perceel 2) en plaatsing van keukenmeubilair (perceel 3)


2019_extra_5

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

In gelijkvormigheidstelling van de elektrische installatie en van de brandalarminstallatie en vervanging van de verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes


Perceel nr.: 1

Wipstraat, 11 te 1060 Sint-Gillis


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

Vernieuwing en sanering van de refter, van de keuken en van de bewaarplaats


Perceel nr.: 2

Wipstraat, 11 te 1060 Sint-Gillis


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 35

Plaatsing van keukenmeubilair


Perceel nr.: 3

Wipstraat, 11 te 1060 Sint-Gillis


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 10

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


(Toepasselijk voor alle percelen)

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

In overeenstemming met artikelen 62 en 63, § 2 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 zal de aanbestedende overheid met elektronische middelen nagaan Telemarc of de inschrijvers, die personeel tewerkstellen en waarvan ze onderworpen zijn in België, voldaan hebben aan:

- Verplichtingen nakomen ten aanzien van de betaling van de Sociale bijdragen (RSZ);

- Dat hij in orde is met zijn fiscale verplichtingen;

- BTW-plichtig zijn in België;

- Zich niet in een toestand van activiteitstopzetting of faillissement bevinden.

De inschrijver zal een uittreksel van het strafregister moeten indienen met een geldigheid van minder dan 6 maanden op de datum van de indiening van de offertes, bevestigend dat de inschrijver zich niet in een toestand bevindt zoals bedoeld in artikel 67, §1, 1° tot en met 7° van de wet van de 17 juni 2016 en met de artikel 61, 1° tot en met 7° van de K.B. van 18 april 2017.

Corrigerende maatregelen:

In overeenstemming met artikel van de wet van 17 juni 2016, elke inschrijver die in een van de in de artikelen 67 of 69 bedoelde situaties verkeert, mag bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouw-baarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond.


1. Enkel voor perceel 1: P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), classe1

2. Enkel voor perceel 2: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 1

3. Enkel voor perceel 3: Geen specifieke vereiste gezien het geschatte bedrag van dit perceel.


1. P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), classe1

2. P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 1

3. Geen specifieke vereiste gezien het geschatte bedrag van dit perceel.


1. Enkel voor perceel 1: In overstemming met artikel 70 van de Koninklijk besluit van 18/4/2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, de vereiste erkenning wordt voldoende geacht om de selectie van de inschrijvers voor hun economische en financiële, technische of beroepsbekwaamheid te bewerkstelligen.

2. Enkel voor perceel 2: In overstemming met artikel 70 van de Koninklijk besluit van 18/4/2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, de vereiste erkenning wordt voldoende geacht om de selectie van de inschrijvers voor hun economische en financiële, technische of beroepsbekwaamheid te bewerkstelligen.

3. Enkel voor perceel 3: Geen specifieke vereiste gezien het geschatte bedrag van dit perceel.


1. P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 2

2. D (Bouwwerken), klasse 1

3. Geen specifieke vereiste gezien het geschatte bedrag van dit perceel.

Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 1

D (Bouwwerken), klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-09
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-05
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-09
Plaatselijke tijd: 10:00

Stadhuis, dienst Gemeentelijke eigendommen en Erfgoed, deur 1.10, Van Meenenplein, 39 te 1060 Sint-Gillis


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Etterbeek
1040
Telefoon: +32 22349611
www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13