Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350064 (2019-524798)
Referentienummer:Dijledal cvba-PPP0NW-253/9017/CB-2019.0-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:16/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Ophem- en Dassenstraat Oud Heverlee
Beknopte beschrijving:
Bouwwerken van 2 x 3 woningen in de Ophemstraat en Dassenstraat (Oud-Heverlee)
Aanbestedende overheid:
Dijledal CVBA SO, Vaartkom 1B, 3000 Leuven BE, Mevrouw Christa Baens
+32 16252415
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Dijledal CVBA SO
Vaartkom 1B
Leuven
3000
Mevrouw Christa Baens
Telefoon: +32 16252415
christa.baens@dijledal.be
Fax: +32 16350371
www.dijledal.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/253/NW/2019
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ophem- en Dassenstraat Oud Heverlee


CB-2019.001

Bouwwerken van 2 x 3 woningen in de Ophemstraat en Dassenstraat (Oud-Heverlee)


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Ophemstraat (Oud-Heverlee)


Perceel nr.: 1

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 450

Dassenstraat (Oud-Heverlee)


Perceel nr.: 2

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 450

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan de vereisten inzake registratie en erkenning.


1. zie bestek


1. De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan de vereisten inzake registratie en erkenning.


1. zie bestek

Vereiste erkenning: Perceel Ophemstraat: D (bouwwerken) klasse 4

Perceel Dassenstraat: D (bouwwerken) klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16
Plaatselijke tijd: 09:06
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-14
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-09-16
Plaatselijke tijd: 09:06

Projecten en Patrimoniumbeheer, Vaartkom 1B te 3000 Leuven


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven
Smoldersplein
Leuven
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13