Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350065 (2019-524789)
Referentienummer:SVK ZOVL-Bestek 2019.1-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:04/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Bestek onderhoud en interventie technische installaties in onroerende goederen.
Beknopte beschrijving:
Bestek onderhoud en interventie technische installaties in onroerende goederen.
Aanbestedende overheid:
Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen, Stationsstraat 196, 9550 Herzele BE, Jonas De Vlieger
+32 53394070
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0468.145.061_541478
Stationsstraat 196
Herzele
9550
Jonas De Vlieger
Telefoon: +32 53394070
info@svkzovl.be
www.svkzovl.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350065
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350065

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bestek onderhoud en interventie technische installaties in onroerende goederen.


SVK ZOVL-Bestek 2019.1-F02_0

Bestek onderhoud en interventie technische installaties in onroerende goederen.


Geraamde totale waarde: 195000.00

onderhoud en interventie technische installaties in onroerende goederen.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 195000.00
Aanvang 2020-01-01
Einde 2022-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-04
Plaatselijke tijd: 11:09
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
SVK Zuid-Oost-Vlaanderen
Stationsstraat 196
Herzele
9550
info@svkzovl.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13