Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350071 (2019-524810)
Referentienummer:Boom-2019-AANK-007-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:20/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
HET OPSTELLEN VAN EEN GEÏNTEGREERD BEHEERSPLAN ONROEREND ERFGOED VOOR HET ALS DORPSGEZICHT ERKENDE GEHEEL VAN NOEVEREN: AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM
Beknopte beschrijving:
De opdracht bestaat uit het opstellen van een beheersplan onroerend erfgoed volgens de richtlijn d.d. 01/01/2019 voor de opmaak van een beheersplan, zoals bepaald door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze richtlijnen zijn als bijlage 1 bij dit bestek toegevoegd.
Aanbestedende overheid:
Boom, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom BE, Sally Scheers
+32 38801850
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Boom
Nationaal identificatienummer: 0207.506.952_22705
Antwerpsestraat 44
Boom
2850
Sally Scheers
Telefoon: +32 38801850
sally.scheers@boom.be
http://www.boom.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350071
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350071
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Boom-2019-AANK-007-F02
Lokaal bestuur

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


HET OPSTELLEN VAN EEN GEÏNTEGREERD BEHEERSPLAN ONROEREND ERFGOED VOOR HET ALS DORPSGEZICHT ERKENDE GEHEEL VAN NOEVEREN: AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM


Boom-2019-AANK-007-F02_0

De opdracht bestaat uit het opstellen van een beheersplan onroerend erfgoed volgens de richtlijn d.d. 01/01/2019 voor de opmaak van een beheersplan, zoals bepaald door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze richtlijnen zijn als bijlage 1 bij dit bestek toegevoegd.


De opdracht bestaat uit het opstellen van een beheersplan onroerend erfgoed volgens de richtlijn d.d. 01/01/2019 voor de opmaak van een beheersplan, zoals bepaald door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze richtlijnen zijn als bijlage 1 bij dit bestek toegevoegd.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 8

Binnen een looptijd van vier jaar na de kennisgeving sluiting van de opdracht, kunnen er vervolgopdrachten worden geplaatst.


Uurtarief


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-20
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van Staten
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13