Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350072 (2019-524811)
Referentienummer:Boom-2019-AANK-008-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:20/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
WOONOMGEVINGSPLAN MET GABARIETENPLAN VOOR DE SITE NOEVEREN: AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM
Beknopte beschrijving:
WOONOMGEVINGSPLAN VOOR DE SITE NOEVEREN MET GABARIETENPLAN, AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM
Aanbestedende overheid:
Boom, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom BE, Sally Scheers
+32 38801850
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Boom
Nationaal identificatienummer: 0207.506.952_22705
Antwerpsestraat 44
Boom
2850
Sally Scheers
Telefoon: +32 38801850
sally.scheers@boom.be
http://www.boom.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350072
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350072
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Boom-2019-AANK-008-F02
Lokaal bestuur

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


WOONOMGEVINGSPLAN MET GABARIETENPLAN VOOR DE SITE NOEVEREN: AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM


Boom-2019-AANK-008-F02_0

WOONOMGEVINGSPLAN VOOR DE SITE NOEVEREN MET GABARIETENPLAN, AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM


WOONOMGEVINGSPLAN VOOR DE SITE NOEVEREN MET GABARIETENPLAN, AANSTELLEN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR BEGELEIDINGSTEAM


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 8

Binnen een looptijd van vier jaar na de kennisgeving sluiting van de opdracht, kunnen er vervolgopdrachten worden geplaatst.


Zie bestek


te bekomen bij mevr. Sally Scheers


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-20
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 90

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13