Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350210 (2019-524976)
Referentienummer:AQFINFRA-A0209009lot1-F50_0
Publicatie datum:14/08/2019
Uiterste datum:30/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
A0209009/1 - RWZI Merelbeke: plaatsen PE installatie
Beknopte beschrijving:
Plaatsen en aansluiten van een polymeer doseereenheid op RWZI Merelbeke
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Dirk De Waele(Projectmanager Joost De Cock)
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
Dhr. Dirk De Waele(Projectmanager Joost De Cock)
Telefoon: +32 34504511
Aanbestedingen@aquafin.be
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350210
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350210
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-A0209009lot1-F50
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A0209009/1 - RWZI Merelbeke: plaatsen PE installatie


Merelbeke


Plaatsen en aansluiten van een polymeer doseereenheid op RWZI Merelbeke


AFDELING: PROCEDURE


AQFINFRA-A0209009lot1-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-30
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14