Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350160 (2019-524925)
Referentienummer:Universitair Ziekenhuis Gent (3P)-PPP0UJ-2209/9130/MPMO/AVE-F02_0
Publicatie datum:15/08/2019
Uiterste datum:19/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een urologisch radiografie- en fluoroscopiesysteem
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Gent, Corneel Heymanslaan 10 , 9000 Gent BE, Mevrouw Conny De Schouwer
+32 93324310
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universitair Ziekenhuis Gent
Nationaal identificatienummer: BE0232.987.862
Corneel Heymanslaan 10
Gent
9000
Mevrouw Conny De Schouwer
Telefoon: +32 93324310
conny.deschouwer@uzgent.be
Fax: +32 93323853
www.uzgent.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2209/UJ/2019
https://eten.publicprocurement.be
Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een urologisch radiografie- en fluoroscopiesysteem


MPMO/AVE/CDS/D34190221

zie II.2.4


Poli Urologie, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent


Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een urologisch radiografie- en fluoroscopiesysteem


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Functionele en technische waarde
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Gebruiksvriendelijkheid en ergonomie
Weging: 25
Prijs
Weging: 50
Aanvang 2019-12-02
3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

* De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

- niet in staat van faillissement verkeert;

- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;

- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?clean=false

* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud tov openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.


1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal EUR 300 000,00.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.


1. Minimum 2 referenties in Europa, incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres), toelichting en foto's van het geplaatste systeem.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-19
Plaatselijke tijd: 09:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14