Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350146 (2019-524954)
Referentienummer:SCK•CEN-PPP0QA-337/9055/2019-063--F02_0
Publicatie datum:17/08/2019
Uiterste datum:19/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Raamovereenkomst aerosol monitoren
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut, Boeretang 200, 2400 Mol BE, Mevrouw Annick Heylen
+32 14338933
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: SCK
Boeretang 200
Mol
2400
Mevrouw Annick Heylen
Telefoon: +32 14338933
aanbestedingen@sckcen.be
Fax: +32 14313765
www.sckcen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/337/QA/2019
SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: SCK
Boeretang 200
Mol
2400
Mevrouw Annick Heylen
Telefoon: +32 14338933
aanbestedingen@sckcen.be
Fax: +32 14313765
www.sckcen.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst aerosol monitoren


2019-063-AHE

zie II.2.4


SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut, Boeretang 200 te 2400 Mol


In het kader van de vernieuwing van de vaste meetketens op het SCK•CEN dienen er nieuwe aerosolmonitoren te worden aangekocht.

Deze overheidsopdracht omvat deels het leveren en deels het leveren, installeren en in gebruik stellen van aerosol luchtmonitoren voor de "real time" meting van de alfa en bèta activiteit in de lucht van het lokaal of aan de schouw.

Het betreft hier een raamovereenkomst waarbij de aanbestedende overheid op afroep een bestelling kan plaatsen, tegen de vastgestelde prijs in de overeenkomst.

De opgegeven hoeveelheden zijn een realistische schatting, doch deze verbindt de aanbestedende overheid geenszins tot effectieve opname van de gestelde hoeveelheden.

Een inschatting van de benodigde toestellen: 35

Geplande aankoop 2019: 12 toestellen

Er wordt een offerte gevraagd voor 3 verschillende configuraties:

• Configuratie 1: alfa/beta aerosol monitor inclusief pomp gemonteerd op een trolleykar met een bewegende filter (debiet tss. 2-4m³/h) - Levering

• Configuratie 2: alfa/beta aerosol monitor inclusief pomp monteerbaar tegen een muur met een bewegende filter (debiet tss. 2-4m³/h) - Levering

• Configuratie 3: alfa/beta schouwmonitor inclusief pomp gemonteerd in een rack met een vaste filter (debiet tss. 20-40m³/h) - Levering, installatie + in dienst stellen

Bijkomend wordt een offerte gevraagd van 6 bronnen voor rendement check.

Indien gedurende de looptijd van de raamovereenkomst blijkt dat de interne behoeften veranderen dan zal het SCK•CEN in eerste instantie evalueren of de leverancier die de opdracht gegund kreeg aan deze wensen kan tegemoetkomen. Dit kan gaan om beperkte aanpassingen (bv. het al dan niet toevoegen van bijkomende opties en/of functionaliteiten,...) tot grotere aanpassingen die gelieerd blijven aan het voorwerp van de opdracht. Bij een positieve evaluatie zal het SCK•CEN deze aangepaste deelopdrachten rechtstreeks kunnen gunnen binnen het kader van deze raamovereenkomst.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische conformiteit
Weging: 55
Kwaliteitscriterium
Naam: Leveringstermijn
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Milieu
Weging: 5
Prijs
Weging: 30
Looptijd in maanden 48

Vereiste opties (.)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Indienen van een "Dun & Bradstreet" of "Graydon" of gelijkwaardig Beoordelingsrapport:

De risico-indicator voor snel en duidelijk inzicht in het prestatievermogen van een onderneming.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Zwakke of negatieve scores vormen mogelijk aanleiding tot weigering van kandidatuurstelling!

2. Attest dient te worden voorgelegd.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van referenties van de voornaamste leveringen in vergelijkbare instellingen van de laatste 3 jaren. Geef telkens een korte beschrijving van de geïnstalleerde systemen met vermelding van de projectwaarde en datum van implementatie. Gelieve ook een mogelijke contactpersoon + coördinaten van deze referenties aan te geven. De referenties worden aangetoond door attesten van goede uitvoering die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of mede ondertekend.

2. Een gedetailleerde beschrijving van de al dan niet tot de onderneming behorende technici en/of technische organen verantwoordelijk voor de implementatie van het gevraagde systeem alsook voor opleiding, onderhoud en dienst naverkoop ervan inclusief vermelding van organigram en de standplaats.

3. Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen dat hij beschikt over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

- beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, …)

- beheer van registraties (bvb van produktiegegevens,…)

- beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het produktieproces, …)

- beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel

- beheer van wijzigingen

- het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers

- beheer van klachten en non-conformiteiten


1. Er dienen minimaal 2 Belgische en 2 internationale opgeleverde referenties gegeven te worden.

2. • Nederlandstalige technici verantwoordelijk voor implementatie en onderhoud met één aanspreekpunt (SPOC - single point of contact)

• Nederlandstalige helpdesk die tussen 8h en 16h vlot bereikbaar is.

Toon aan dat een snelle reactie en snelle interventie mogelijk is na melding van defect binnen en buiten de kantooruren.

3. Verplicht.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-19
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-17
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-09-19
Plaatselijke tijd: 10:00

Aankoopdienst, Boeretang 200 te 2400 Mol


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14