Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352479 (2019-527994)
Referentienummer:AWV L-1M3D8G/19/56-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:18/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeersborden (politieborden en bewegwijzering) langs autosnelwegen en gewestwegen in het district Centraal-Limburg gedurende 1 jaar
Beknopte beschrijving:
De opdracht heeft als doel leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden op gewest- en autosnelwegen, meer bepaald in het district Centraal-Limburg.
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt BE
+32 11742396
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17465
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Hasselt
3500
Telefoon: +32 11742396
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 11742448
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352479
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352479
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352479
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+L-1M3D8G%2F19%2F56-F02
Wegen en Verkeer Limburg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeersborden (politieborden en bewegwijzering) langs autosnelwegen en gewestwegen in het district Centraal-Limburg gedurende 1 jaar


AWV L-1M3D8G/19/56-F02_0

De opdracht heeft als doel leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden op gewest- en autosnelwegen, meer bepaald in het district Centraal-Limburg.


De opdracht heeft als doel leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden op gewest- en autosnelwegen, meer bepaald in het district Centraal-Limburg.

De aanbestedende overheid overweegt een onderhoudscontract af te sluiten voor 4 jaar. Nochtans slaat onderhavig contract op een termijn van 1 onderhoudsjaar met de mogelijkheid van een verlenging (3 maal verlengbaar).

Het bestek heeft betrekking op het district Centraal-Limburg.

District Centraal-Limburg

Trekschurenstraat 270

3500 Hasselt

Districtschefs ing. S. Van Deursen en ing. S. Huygen

De gebiedsomschrijving van dit district is weergegeven op de bij dit bestek gevoegde dienstkaart. De aanbestedende overheid verbindt er zich toe éénduidige, en zo nodig met schets(en) geïllustreerde dienstbevelen af te leveren met de gedetailleerde omschrijving en lokalisering van de uit te voeren werken.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 365

zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


zie bestek


Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C3


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 11:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12