Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352482 (2019-528025)
Referentienummer:MBV-(4090)2018/0627/01-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:05/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Sanering van 1 woning gelegen in Aveschoot 105 te 9971 Lembeke
Beknopte beschrijving:
Sanering van 1 woning gelegen in Aveschoot 105 te 9971 Lembeke
Aanbestedende overheid:
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a., Stationsstraat 58, 9900 Eeklo BE, Luc Verschoote
+32 93769042
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Nationaal identificatienummer: 0401.033.236_24416
Stationsstraat 58
Eeklo
9900
Luc Verschoote
Telefoon: +32 93769042
projecten@mbvsw.be
http://www.mbv-sociaalwonen.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352482
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352482
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MBV-%284090%292018%2F0627%2F01-F02
sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Sanering van 1 woning gelegen in Aveschoot 105 te 9971 Lembeke


MBV-(4090)2018/0627/01-F02_0

Sanering van 1 woning gelegen in Aveschoot 105 te 9971 Lembeke


Geraamde totale waarde: 41269.61

Aveschoot 105 te 9971 Lembeke


Sanering van 1 woning gelegen in Aveschoot 105 te 9971 Lembeke


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 41269.61
Looptijd in dagen 120

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-05
Plaatselijke tijd: 09:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-03
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-11-05
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent
Gent
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12