Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352493 (2019-528104)
Referentienummer:Ville d'Enghien-PPP0B4-554/9010/VVDP/2019-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:08/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Het onderhoud van de fontein van de Dodane - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Edingen, Koningin Astridlaan, 18b, 7850 Edingen BE, Mevrouw Valérie Van der Perre
+32 23971423
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Edingen
Koningin Astridlaan, 18b
Edingen
7850
Mevrouw Valérie Van der Perre
Telefoon: +32 23971423
valerie.vanderperre@enghien-edingen.be
Fax: +32 23971429
www.enghien-edingen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/554/B4/2019
Stad Edingen
Koningin Astridlaan, 18b
Edingen
7850
Mevrouw Valérie Van der Perre
Telefoon: +32 23971423
valerie.vanderperre@enghien-edingen.be
Fax: +32 23971429
www.enghien-edingen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Het onderhoud van de fontein van de Dodane - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


VVDP/2019/506.8/25

zie II.2.4


Fontaine Dodane, rue d'Hoves te 7850 Enghien


Het onderhoud van de fontein van de Dodane


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door het enkele feit van deelname aan de aanbestedingsprocedure, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt, bedoeld in artikel 67 tot 69 van het wet van 17 juni 2016, betreffende overheidsopdrachten.

De aanbestedende overheid zal de echtheid van de verklaring op erewoord onderzoeken voor de inschrijver die de best gerangschikte offerte heeft gegeven. Ze verifieert voor alle inschrijvers de toestand binnen twintig dagen na de openingszitting via Digiflow.

Echter, omdat de informatie in § 1 en § 2, 1 °, 2 ° en 3 ° van artikel 67 niet gecontroleerd kan worden door middel van de aanbestedende dienst, moet de inschrijver een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan opleveren.

De aanbestedende overheid kan verlangen dat de kandidaten of inschrijvers de bedoelde inlichtingen en documenten aanvullen of nader toelichten en in eender welk stadium van de gunningsprocedure, door alle middelen die zij dienstig acht zich in te lichten, over de situatie van om het even welke inschrijver.

De inschrijver verplicht zich te houden aan het Handvest tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten die door de gemeenteraad van Edingen van 20 april 2017 is aangenomen, zoals opgenomen in bijlage A bij deze bijzondere specificatie.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. 20.000,00 EUR


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-08
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-04-05

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

24/09/2019 om 10.00


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
rue de la Science, 33
Bruxelles (Etterbeek)
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12