Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352500 (2019-528035)
Referentienummer:Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek-PPP0OH-394/9060/2019-048--F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:15/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Na-isoleren gevel blok C
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek, Groenebriel 1, 9000 Gent BE, Mevrouw Katia Dhuyvetter
+32 92246131
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Groenebriel 1
Gent
9000
Mevrouw Katia Dhuyvetter
Telefoon: +32 92246131
katia.dhuyvetter@azstlucas.be
Fax: +32 92245354
www.azstlucas.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/394/OH/2019
De Vloed Architects BVBA - Part of Detoo
Laarnebaan 106A
HEUSDEN
9070
Mevrouw Veerle Wijffels
Telefoon: +32 92521122
info@devloed.be
Fax: +32 92521125
www.devloed.be
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Na-isoleren gevel blok C


2019-048-INFRA-KD

zie II.2.4


Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek, Groenebriel 1 in 9000 Gent


Na-isoleren gevel blok C met afwerking deels steenstrips, deels geventileerde gevelbeplating


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. De inschrijver bewijst zijn financiële draagkracht door voorlegging van de recentste jaarrekening of de neergelegde jaarrekening over het laatste beschikbare boekjaar. Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de balans en resultatenrekening zelf digitaal ophalen via de Telemarc toepassing na opening van de offertes.


1. Geen negatief eigen vermogen in het laatst beschikbare boekjaar


1. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van de aannemers van werken, dient de technische bekwaamheid van de inschrijver aangetoond door:

Lijst van referenties,

In het geval de inschrijver een referentie wenst toe te voegen van een onderaannemer dan kan dit mits de inschrijver de naam en bewijs van erkenning en klasse van deze onderaannemer toevoegt en de inschrijver er zich toe verbindt de werken door deze onderaannemer te laten uitvoeren. De inschrijver dient ook op te geven voor welk deel van de werken en dus welk deel van de offerte deze onderaannemer zal uitvoeren.


1. De referenties moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

o uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar

o min. 1 referentie van Etics-gevelisolatie met harde bekleding, met geveloppervlakte > 300m²

o min. 1 referentie van gevelisolatie met geventileerde gevelbeplating, met geveloppervlakte > 300m²

o Elke referentie dient gestaafd door een getuigschrift van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten de omvang, tijdstip en plaats van uitvoering en geven duidelijk weer of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht (art. 68 - §4 - 1°a). Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-11
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan
Gent
9000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12