Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352504 (2019-528107)
Referentienummer:Lokeren-PPP00A-5223/9018/OCMW/BWO-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:11/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - OCMW. Aanstelling van een ontwerper voor de ombouw bestaande werkplaats naar een (semi) industriële wasserij - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
OCMW Lokeren, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren BE
+32 93423017
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Lokeren
Nationaal identificatienummer: OCMW
Lepelstraat 4
Lokeren
9160
Telefoon: +32 93423017
cad@lokeren.be
www.lokeren.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5223/0A/2019
Sector Infrastructuur - Afdeling Gebouwen
Weverslaan 18
Lokeren
9160
De heer Erik Pletinckx
Telefoon: +32 93409510
erik.pletinckx@lokeren.be
www.lokeren.be
Stad Lokeren
Nationaal identificatienummer: BE207463402
Groentemarkt 1
Lokeren
9160
Centrale Aankoopdienst
Telefoon: +32 93423017
cad@lokeren.be
Fax: +32 93423019
www.lokeren.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - OCMW. Aanstelling van een ontwerper voor de ombouw bestaande werkplaats naar een (semi) industriële wasserij - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


OCMW/BWO/2018/266 (deel 2019)

zie II.2.4


Grondgebied Lokeren


Op de OCMW-site is de huidige (semi) industriële wasserij gehuisvest in zeer oude gebouwen. Om diverse redenen heeft het OCMW van Lokeren beslist om deze (semi) industriële wasserij naar een nieuwe locatie te verhuizen. Het bestuur wenst van deze opportuniteit positief gebruik te maken om de (semi) industriële wasserij op de nieuwe locatie praktischer in te richten zodat een beter functioneel werkend geheel bekomen wordt.

De doelstelling van het bestuur is het ombouwen van bestaande industriële werkplaatsen gelegen in de Bobijnerslaan 3 te Lokeren, tot een functionele (semi) industriële wasserij.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Toegepast plan van aanpak - Projectmethodiek
Weging: 60
Prijs
Weging: 40
Looptijd in dagen 135

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Daarnaast dienen ook nog volgende documenten bij de inschrijving gevoegd te worden :

• Uittreksel uit het strafregister (aan te vragen via e-mail bij :cjc-csr@just.fgov.be) of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver (zowel voor de vennootschap als voor de gemandateerde van de vennootschap):

- Niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

- Niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- Geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- Niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

• Attest van in orde zijn met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen (Recent RSZ-attest van het voorlaatste kwartaal (met droogstempel)).

• Attest, afgeleverd door de FOD Financiën, waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen. Dit attest dient per inschrijving te worden aangevraagd via Telemarc (e-mail: _hidden_@minfin.fed.be)


1. Bewijs van inschrijving op de tabel bij de Orde van Architecten.

2. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd gedurende de laatste 5 jaar met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

3. Betreffende de ontwerpstudie

- Overzicht (eigen) personeel en middelen die kunnen ingezet worden voor het volbrengen van de opdracht.

- Bekwaamheid en kwaliteitsattesten van het projectteam met vermelding of deze intern of extern verbonden zijn met het project.


1. Dit bewijs dient bijgevoegd te worden bij de offerte.

2. Uit deze lijst moeten minimum 1 gelijksoortige (zowel naar aard = ontwerp [semi] industriële wasserij als naar bedrag) referentie blijken.

3. Deze documenten dienen bij de offerte gevoegd te worden.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-11
Plaatselijke tijd: 12:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12