Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352508 (2019-528071)
Referentienummer:Turnhout-PPP06V-1809/9025/2019526-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:08/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - leveren en plaatsen van terreinverlichting voor 3 voetbalpleinen aan de Sporthoeve - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout BE, De heer Jan Claes
+32 14443374
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.533.082
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
De heer Jan Claes
Telefoon: +32 14443374
jan.claes@turnhout.be
Fax: +32 14439275
www.turnhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1809/6V/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - leveren en plaatsen van terreinverlichting voor 3 voetbalpleinen aan de Sporthoeve - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019526

zie II.2.4


Sporthoeve, Steenweg op Merksplas 82 te 2300 Turnhout


leveren en plaatsen van terreinverlichting voor 3 voetbalpleinen aan de Sporthoeve


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwalitatieve waarde van het voorstel
Weging: 50
Prijs
Weging: 50
Einde 2020-02-28

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.


1. minimum 3 relevante referenties

Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-08
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-05

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

plaatsbezoek na afspraak met de heer Niels Van Mechelen (014 44 33 02 _hidden_@turnhout.be )

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12