Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352509 (2019-528109)
Referentienummer:Nieuw Dak cvba-PPP18B-60/9023/7030/2017/-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:30/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Nieuwbouw Bijenstraat Genk en Kiezelstraat Oudsbergen
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Nieuw Dak cvba, Grotestraat 65, 3600 Genk BE, De heer Raymond Visser
+32 89629042
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Nieuw Dak cvba
Nationaal identificatienummer: BE0401.334.035
Grotestraat 65
Genk
3600
De heer Raymond Visser
Telefoon: +32 89629042
raymond.visser@nieuwdak.be
Fax: +32 89629062
www.nieuwdak.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/60/18B/2019
Sociale huisvestingsmaatschappij
Onroerend patrimoniumbeheer (Sociale woningen)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Nieuwbouw Bijenstraat Genk en Kiezelstraat Oudsbergen


7030/2017/0488/01 en 7030/2014/0431/02

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Perceel 1: NIEUWBOUW Bijenstraat


Perceel nr.: 1

Genk


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 365

Perceel 2: INFRASTRUCTUUR Bijenstraat


Perceel nr.: 2

Genk


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 42

Perceel 3: NIEUWBOUW Kiezelstraat te Oudsbergen (voorheen Zandstraat te Opglabbeek)


Perceel nr.: 3

Oudsbergen


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 365

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een verklaring op eer volstaat voor de eerste fase. Bij de gunning van de opdracht worden de verschillende attesten en documenten om de conformiteit aan te tonen voorgelegd. Bij niet voorlegging dient de reden te worden opgegeven. Bij gebrek aan de juiste attesten kan de opdracht geannuleerd worden en zal Nieuw Dak en/of stad Genk schadevergoedingen eisen voor de geleden schade.

Toe te voegen: document van maximum 1 zijde van een A4-formaat


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3

C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-30
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-04-27
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-30
Plaatselijke tijd: 14:00

Nieuw Dak cvba, Grotestraat 65 te 3600 Genk


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Limburg
Parklaan 25/2
Hasselt
3500
Telefoon: +32 11374155
www.rechtbanken-tribinaux.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12