Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352510 (2019-528110)
Referentienummer:Buggenhout-PPP08K-552/9003/Bestek Ev-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:30/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Vervangen Buitenschrijnwerk, isoleren dak en gevels, plaatsen zonnewering
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Gemeente Buggenhout, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout BE, De heer Marc Van Gerwen
+32 52339583
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Buggenhout
Nieuwstraat 2
Buggenhout
9255
De heer Marc Van Gerwen
Telefoon: +32 52339583
marc.vangerwen@buggenhout.be
Fax: +32 52335868
www.buggenhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/552/8K/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Vervangen Buitenschrijnwerk, isoleren dak en gevels, plaatsen zonnewering


Bestek Evolta

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Dakwerken


Perceel nr.: 1

De Academie, Kasteelstraat 162 te 9255 Buggenhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 20

Gevelschrijnwerk


Perceel nr.: 2

De Academie, Kasteelstraat 162 te 9255 Buggenhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

Gevel- en binnenafwerkingen


Perceel nr.: 3

De Academie, Kasteelstraat 162 te 9255 Buggenhout


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Zie bestek


1. Zie bestek


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1 voor perceel 1, Klasse 3 voor perceel 2

D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 1 voor perceel 1

D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 3 voor perceel 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-30
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-27
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-30
Plaatselijke tijd: 14:00

Gemeentehuis, Raadzaal, tweede verdieping


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12