Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352554 (2019-528039)
Referentienummer:Maritieme Toegang-MT/01904-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:21/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Onderhoudscontract – District kanaal Gent-Terneuzen
Beknopte beschrijving:
zie bestek
Aanbestedende overheid:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen BE, ing. Ilse Goossens
+32 92505725
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Thonetlaan 102
Antwerpen
2050
ing. Ilse Goossens
Telefoon: +32 92505725
ilse.goossens@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 32312062
www.maritiemetoegang.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352554
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352554
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-MT%2F01904-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoudscontract - District kanaal Gent-Terneuzen


Maritieme Toegang-MT/01904-F02_0

zie bestek


Havengebied Gent


zie bestek


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12

zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


zie bestek


Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: B


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-21
Plaatselijke tijd: 10:15
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-21
Plaatselijke tijd: 10:15

thonetlaat 102, 2050 Antwerpen, vergaderzaal gelijkvloers


openbaar


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2
Antwerpen
2050
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12