Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352570 (2019-528067)
Referentienummer:Maritieme Toegang-AB/2019/12-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:21/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Ontwikkeling en doorrekeningen strategisch vrachtmodel Vlaanderen
Beknopte beschrijving:
zie bestek
Aanbestedende overheid:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid, Koning AlbertII-laan 20 bus 2, 1000 Brussel BE, Dana Borremans
+32 25531548
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Koning AlbertII-laan 20 bus 2
Brussel
1000
Dana Borremans
Telefoon: +32 25531548
dana.borremans@mow.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/organisaties/beleid
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352570
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352570
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-AB%2F2019%2F12-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ontwikkeling en doorrekeningen strategisch vrachtmodel Vlaanderen


Maritieme Toegang-AB/2019/12-F02_0

zie bestek


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Ontwikkeling strategisch vrachtmodel Vlaanderen


Perceel nr.: 1

zie bestek


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

zie bestek


Ondersteuning doorrekeningen strategisch vrachtmodel Vlaanderen


Perceel nr.: 2

zie bestek


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


zie bestek


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-21
Plaatselijke tijd: 11:15
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-21
Plaatselijke tijd: 11:15

Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen


Openbaar


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2
Antwerpen
2050
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12