Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352574 (2019-528063)
Referentienummer:ONS ONDERDAK-PPP0L5-138/9005/2013/0325-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:24/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Poperinge H. Permekeplein - bouwen van 8 koopwoningen
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
cvba ONS ONDERDAK, Ter Waarde 65, 8900 Ieper BE, De heer Peter Pillen
+32 57219220
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


cvba ONS ONDERDAK
Nationaal identificatienummer: 0405.501.570
Ter Waarde 65
Ieper
8900
De heer Peter Pillen
Telefoon: +32 57219220
info@onsonderdak.be
Fax: +32 57219203
www.onsonderdak.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/138/L5/2019
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Poperinge H. Permekeplein - bouwen van 8 koopwoningen


2013/0325/03

zie II.2.4


H. Permekeplein Poperinge


Poperinge H. Permekeplein - bouwen van 8 koopwoningen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 480

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. zie bestek


1. zie bestek


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-24
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-04-21
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-24
Plaatselijke tijd: 11:00

Vergaderzaal Ons Onderdak


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Ons Onderdak
Ter Waarde 65
Ieper
8900
Telefoon: +32 57219220
technischedienst@onsonderdak.be
www.onsonderdak.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12