Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352495 (2019-528029)
Referentienummer:VRO-2019-211460-EDPE-FA7102-F50_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:26/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Tienen + FOD justitie + periodiek onderhoud platte daken
Beknopte beschrijving:
Tienen + FOD justitie + periodiek onderhoud platte daken
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Philipssite 3A b5, 3001 Heverlee - Leuven BE, Eddy Peiten
+32 478491354
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Philipssite 3A b5
Heverlee - Leuven
3001
Eddy Peiten
Telefoon: +32 478491354
Eddy.peiten@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352495
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352495

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Tienen + FOD justitie + periodiek onderhoud platte daken


Tienen + FOD justitie + periodiek onderhoud platte daken


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2019-211460-EDPE-FA7102-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-26
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.

Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan _hidden_@buildingsagency.be .

Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de opdrachtdocumenten.

Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12