Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355447 (2019-531834)
Referentienummer:AG SOB Gent-INVFAC 2019-29-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:08/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
2019/29 INVFAC BI-Kiekenstr4+ – Vernieuwen van HVAC
Beknopte beschrijving:
De in onderhavig bestek beschreven opdracht betreft een overheidsopdracht voor werken.Het betreft de afbraakwerken van voormalige gasconvectors en deze te vervangen door nieuwe HVAC voorziening.De opdracht wordt verder omschreven onder punt 4 (Beschrijving van de opdracht/Technische bepalingen).
Aanbestedende overheid:
Stadsontwikkeling Gent, Voldersstraat 1 , 9000 Gent BE, Wim Bollein
+32 92696983
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stadsontwikkeling Gent
Nationaal identificatienummer: 0367.300.594_23257
Voldersstraat 1
Gent
9000
Wim Bollein
Telefoon: +32 92696983
wim.bollein@sogent.be
Fax: +32 92696999
www.sogent.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355447
www.sogent.be/bestekken
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AG+SOB+Gent-INVFAC+2019-29-F02
Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


2019/29 INVFAC BI-Kiekenstr4+ - Vernieuwen van HVAC


AG SOB Gent-INVFAC 2019-29-F02_0

De in onderhavig bestek beschreven opdracht betreft een overheidsopdracht voor werken.

Het betreft de afbraakwerken van voormalige gasconvectors en deze te vervangen door nieuwe HVAC voorziening.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt 4 (Beschrijving van de opdracht/Technische bepalingen).


Gent


De in onderhavig bestek beschreven opdracht betreft een overheidsopdracht voor werken.

Het betreft de afbraakwerken van voormalige gasconvectors en deze te vervangen door nieuwe HVAC voorziening.

De opdracht wordt verder omschreven onder punt 4 (Beschrijving van de opdracht/Technische bepalingen).


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-08
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 2

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
www.raadvst-consetat.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
www.raadvst-consetat.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10