Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355472 (2019-531872)
Referentienummer:Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn-APO-2019-04-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:11/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERING MET ALS VOORWERP “GENEESMIDDELENDISTRIBUTIE”
Beknopte beschrijving:
RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERING MET ALS VOORWERP “GENEESMIDDELENDISTRIBUTIE”
Aanbestedende overheid:
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV, Watersportlaan 5, 9000 GENT BE
+32 92247064
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV
Nationaal identificatienummer: 0262.926.616_23117
Watersportlaan 5
GENT
9000
Telefoon: +32 92247064
nele.delannoy@janpalfijngent.be
http://www.janpalfijn.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355472
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355472
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Algemeen+Ziekenhuis+Jan+Palfijn-APO-2019-04-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=26312

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERING MET ALS VOORWERP “GENEESMIDDELENDISTRIBUTIE”


Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn-APO-2019-04-F02_0

RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERING MET ALS VOORWERP “GENEESMIDDELENDISTRIBUTIE”


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Geautomatiseerde distributiekasten voor geneesmiddelen op een gewone verpleegafdeling.


Perceel nr.: 1

Geautomatiseerde distributiekasten voor geneesmiddelen op een gewone verpleegafdeling.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 120

Geautomatiseerde distributiekasten voor geneesmiddelen op een gewone verpleegafdeling.


Perceel nr.: 2

Geautomatiseerde distributiekasten voor geneesmiddelen op een gewone verpleegafdeling.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-11
Plaatselijke tijd: 09:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 5

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
www.raadvst-consetat.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
www.raadvst-consetat.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10