Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355480 (2019-531886)
Referentienummer:AWV A'pen-X10-N14-57_1M3D8E-19-26-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:12/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
N14 : structureel onderhoud Hoogstraten (Meerle)
Beknopte beschrijving:
De asfaltlagen van de N14 is sterk gedegradeerd in de zone kmpt 59 – 61.9 te Hoogstraten. Met de geplande werken zal de toplaag en de onderlaag worden vervangen.
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen BE
+32 32246835
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Antwerpen
2018
Telefoon: +32 32246835
danielle.fransen@mow.vlaanderen.be
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355480
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355480
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355480
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+A%27pen-X10-N14-57_1M3D8E-19-26-F02
Beheer wegen

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


N14 : structureel onderhoud Hoogstraten (Meerle)


AWV A'pen-X10-N14-57_1M3D8E-19-26-F02_0

De asfaltlagen van de N14 is sterk gedegradeerd in de zone kmpt 59 - 61.9 te Hoogstraten. Met de geplande werken zal de toplaag en de onderlaag worden vervangen.


De opdracht omvat hoofdzakelijk:

Fase 1 :

- Het insnijden van de bitumineuze verharding

- Het frezen van asfaltverharding (toplaag en onderlagen)

- Het aanbrengen van een toplaag

- Het aanbrengen van een onderlaag

- Het aanbrengen van verf, thermoplastische en/of voorgevormde markeringen

- Werfsignalisatie

- Kleine herstellingen

- Goot in gietasfalt

- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Fase 2 :

- Het insnijden van de bitumineuze verharding

- Het frezen van asfaltverharding (toplaag en plaatselijk onderlagen)

- Het aanbrengen van een toplaag en plaatselijk onderlaag

- Het aanbrengen van verf, thermoplastische en/of voorgevormde markeringen

- Werfsignalisatie

- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 10

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 11:20
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 11:20

Wegen en Verkeer Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113 , bus 41

2018 Antwerpen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


- Gelieve het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het offerteformulier ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen, conform art. 44 KB Plaatsing, aan te leveren.

- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.

De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.

bestandsnaam inhoud van het bestand

01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier

02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80

03_78-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 78

04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69

- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)', ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven' (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering' (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR'.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-bestand te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende opmeting van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.

Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.

- Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

Opmerking: Termijn kan ingekort worden met 5kd bij indiening via elektronisch platform conform art. 36 §4 (openbare procedure) of §5 (niet-openbare procedure) Wet inzake OO 17/6/2016.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10