Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355509 (2019-531874)
Referentienummer:OVAM-DOS 7229 - RO190604-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:18/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aannemer onderwijsinstellingen – 2019
Beknopte beschrijving:
Aannemer onderwijsinstellingen – 2019
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0842.399.963_16779
Stationsstraat 110
Mechelen
2800
ingrid.de.ceunynck@ovam.be
http://www.ovam.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355509
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355509
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+7229+-+RO190604-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aannemer onderwijsinstellingen - 2019


OVAM-DOS 7229 - RO190604-F02_0

Aannemer onderwijsinstellingen - 2019


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Aannemer onderwijsinstellingen - 2019 - perceel West - RO190701


Perceel nr.: 1

Aannemer onderwijsinstellingen - 2019


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 48

Aannemer onderwijsinstellingen - 2019 - perceel Oost - RO190604


Perceel nr.: 2

Aannemer onderwijsinstellingen - 2019


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-18
Plaatselijke tijd: 14:15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-11-18
Plaatselijke tijd: 14:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10