Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355526 (2019-531913)
Referentienummer:VLM-PPP08P-1388/9038/LIM/2019-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:08/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek: levering van mobiele bruggen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Landmaatschappij, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel BE, De heer Thomas Lemmens
+32 11298759
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Landmaatschappij
Nationaal identificatienummer: BE 0236.506.685
Koning Albert II-laan 15
Brussel
1210
De heer Thomas Lemmens
Telefoon: +32 11298759
thomas.lemmens@vlm.be
Fax: +32 11298799
www.vlm.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1388/8P/2019
VLM Regio Oost (Limburg)
Nationaal identificatienummer: RO-PR/LIM
Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt) - Koningin Astridlaan 50
Hasselt
3500
De heer Thomas Lemmens
Telefoon: +32 11298759
thomas.lemmens@vlm.be
Fax: +32 11298799
www.vlm.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek: levering van mobiele bruggen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


LIM/2019/NIR11003_034/02

zie II.2.4


Koersel (Beringen) - 3582 Koersel


Levering van mobiele bruggen


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Concept mobiele bruggen
Weging: 60
Kostencriterium
Naam: Bedrag van de offerte
Weging: 40
Looptijd in maanden 6

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Geen


1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.


1. Jaarrekening van het laatste jaar


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-08
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-06

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10