Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355532 (2019-531930)
Referentienummer:AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (SO)-PPP0OK-1091/9034/SO/10273-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:12/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Stedelijke basisschool Klavertje Vier, Jozef Balstraat 6 te 2600 Berchem. Renovatie van een basisschool tot een 2-stroom lagere school en renovatie van de buitenschil. SO/1027371.
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO), Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen BE, Mevrouw Brigitte Vantvelt
+32 33383546
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
11/10/2019 2019-532152 2019-531930 0_E1
10/10/2019 2019-531930 0
10/10/2019 2019-531930 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Nationaal identificatienummer: AG SO
Lange Gasthuisstraat 15
Antwerpen
2000
Mevrouw Brigitte Vantvelt
Telefoon: +32 33383546
britt.vantvelt@so.antwerpen.be
https://so.antwerpen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1091/OK/2019
https://eten.publicprocurement.be
Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Stedelijke basisschool Klavertje Vier, Jozef Balstraat 6 te 2600 Berchem. Renovatie van een basisschool tot een 2-stroom lagere school en renovatie van de buitenschil. SO/1027371.


SO/1027371

zie II.2.4


Stedelijke basisschool Klavertje Vier, Jozef Balstraat 6 te 2600 Berchem


Stedelijke basisschool Klavertje Vier, Jozef Balstraat 6 te 2600 Berchem. Renovatie van een basisschool tot een 2-stroom lagere school en renovatie van de buitenschil. SO/1027371.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 438

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. De aannemer of zijn gemachtigde die instaat voor de leiding van en het toezicht op de werken heeft minstens 10 jaar ervaring.


1. De inschrijver bezorgt bij zijn offerte een CV waaruit blijkt dat de persoon die zal instaan voor de leiding van en toezicht op de werken hierin minstens 10 jaar ervaring heeft. De aanbesteder kan andere bewijsstukken aanvaarden, maar is hiertoe niet verplicht. Bij ziekte of afwezigheid van deze aannemer of zijn gemachtigde, zal deze vervangen worden door iemand met gelijkwaardige ervaring.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 11:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-10
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 11:30

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO), Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Gelieve voor plaatsbezoek een afspraak te maken met de projectleider Evy Windey op het nummer 03/338.33.83

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10