Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358465 (2019-535773)
Referentienummer:JUST-DGEPI-BBL-CSC n°2020-2025 - Nivelles - Curage-F50_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:10/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Waals Brabant
Onderwerp:
Preventief en curatief onderhoud van de evacuatiebuizen van de gevangenis van Nijvel
Beknopte beschrijving:
Dit opdracht betreft het preventieve en curatieve onderhoud van evacuatielijnen in de gevangenis van Nijvel.
Aanbestedende overheid:
DG Penitentiaire Inrichtingen, Willebroekkaai 33, 1000 Brussel BE
+32 475679678
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


DG Penitentiaire Inrichtingen
Nationaal identificatienummer: 0308.357.753_17568
Willebroekkaai 33
Brussel
1000
Telefoon: +32 475679678
athanase.tshibangu@just.fgov.be
http://publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358465
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358465
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=JUST-DGEPI-BBL-CSC+n%C2%B02020-2025+-+Nivelles+-+Curage-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Preventief en curatief onderhoud van de evacuatiebuizen van de gevangenis van Nijvel


Gevangenis van Nijvel


Dit opdracht betreft het preventieve en curatieve onderhoud van evacuatielijnen in de gevangenis van Nijvel.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie Bestek


AFDELING: PROCEDURE


JUST-DGEPI-BBL-CSC n°2020-2025 - Nivelles - Curage-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Zie Bestek


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07