Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358466 (2019-535769)
Referentienummer:BRU-2019-221949-MB-Elek001-F50_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:15/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Federale Politie – Complex Geruzet – Aanpassen bediening verlichting blok P2
Beknopte beschrijving:
Brussel - Federale Politie – Complex Geruzet – Aanpassen bediening verlichting blok P2
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Barbé Michel
+32 25416122
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Barbé Michel
Telefoon: +32 25416122
michel.barbe@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358466
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358466
Regie der Gebouwen - BRU
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
http://ahttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358418

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Federale Politie - Complex Geruzet - Aanpassen bediening verlichting blok P2


Brussel - Federale Politie - Complex Geruzet - Aanpassen bediening verlichting blok P2


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2019-221949-MB-Elek001-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-15
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres : _hidden_@buildingsagency.be . Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de plannen kan downloaden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07