Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358478 (2019-535782)
Referentienummer:BRU-2019-220022-ADClevétoituresArenberg01-F50_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:02/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - FOD Buitenlandse Zaken - Opmeten dak vleugel Arenberg
Beknopte beschrijving:
Brussel - FOD Buitenlandse Zaken - Opmeten dakvleugel Arenberg
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, De Ceuleneer Anne
+32 476841514
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
De Ceuleneer Anne
Telefoon: +32 476841514
Anne.deceuleneer@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358478
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358478
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358478

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - FOD Buitenlandse Zaken - Opmeten dak vleugel Arenberg


Brussel - FOD Buitenlandse Zaken - Opmeten dak

vleugel Arenberg


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2019-220022-ADClevétoituresArenberg01-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-02
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07