Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358509 (2019-535798)
Referentienummer:VRN-2019-111401-LOJA- FA4644-F50_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:19/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Merksplas – FOD Justitie - leveren en plaatsen van airco in server lokaal Haven
Beknopte beschrijving:
Merksplas – FOD Justitie - leveren en plaatsen van airco in server lokaal Haven
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord, Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN BE
+32 25416611
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26960
Italiëlei, 4 b15
ANTWERPEN
2000
Telefoon: +32 25416611
gizem.donmez@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358509
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358509
freemarket.vrn@buildingsagency.be
Italiëlei 4 bus 15
Antwerpen
2000
freemarket.vrn@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358509
freemarket.vrn@buildingsagency.be
Italiëlei 4 bus 15
Antwerpen
2000
freemarket.vrn@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358509

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Merksplas - FOD Justitie - leveren en plaatsen van airco in server lokaal Haven


Merksplas - FOD Justitie - leveren en plaatsen van airco in server lokaal Haven


AFDELING: PROCEDURE


VRN-2019-111401-LOJA- FA4644-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-19
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De nodige bijlagen zoals bvb. werkomschrijving, meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan de vermelde contactpersoon bij de Regie der Gebouwen, bij voorkeur per e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om de opdrachtdocumenten te downloaden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07