Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358511 (2019-535804)
Referentienummer:JUST-DGEPI-BBL-Merksplas Hoogtewerker-F50_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:19/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
levering hoogtewerker inclusief onderhoudscontract voor gevangenis van Merksplas
Beknopte beschrijving:
De onderhavige opdracht betreft de levering en indienststelling van een hoogtewerker (nieuw of 2de hands (max. 3 jaar)) inclusief een onderhoudscontract voor de PI van Merksplas, Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas.
Aanbestedende overheid:
DG Penitentiaire Inrichtingen, Willebroekkaai 33, 1000 Brussel BE
+32 25428243
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


DG Penitentiaire Inrichtingen
Nationaal identificatienummer: 0308.357.753_17568
Willebroekkaai 33
Brussel
1000
Telefoon: +32 25428243
kris.vermeiren@just.fgov.be
Fax: +32 25428597
http://enot.publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358511
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358511
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=JUST-DGEPI-BBL-Merksplas+Hoogtewerker-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


levering hoogtewerker inclusief onderhoudscontract voor gevangenis van Merksplas


gevangenis Merksplas


De onderhavige opdracht betreft de levering en indienststelling van een hoogtewerker (nieuw of 2de hands (max. 3 jaar)) inclusief een onderhoudscontract voor de PI van Merksplas, Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas.


AFDELING: PROCEDURE


JUST-DGEPI-BBL-Merksplas Hoogtewerker-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-19
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07