Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358502 (2019-535828)
Referentienummer:VMM-L 3730 I 0019-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:16/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Sedimentvang Nederaalbeek
Beknopte beschrijving:
De aanneming heeft tot doel het aanleggen van een sedimentvang langs de Nederaalbeek.De uit te voeren werken omvatten in hoofdzaak:- Uitgraven van gronden met afvoer en verwerking;- Aanbrengen van oeverversteviging;- Inzaaien van taludlichaam.
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Milieumaatschappij, Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst BE
+32 486933907
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Dr De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Telefoon: +32 486933907
s.vandevreken@vmm.be
http://www.vmm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358502
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358502
Vlaamse Milieumaatschappij
Raymonde de Larochelaan 1
Sint-Denijs-Westrem
9051
Steephanie Van de vreken
Telefoon: +32 92436840
s.vandevreken@vmm.be
www.vmm.be
http://www.vmm.be
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-L+3730+I+0019-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Sedimentvang Nederaalbeek


VMM-L 3730 I 0019-F02_0

De aanneming heeft tot doel het aanleggen van een sedimentvang langs de Nederaalbeek.

De uit te voeren werken omvatten in hoofdzaak:

- Uitgraven van gronden met afvoer en verwerking;

- Aanbrengen van oeverversteviging;

- Inzaaien van taludlichaam.


De onderhavige aanneming heeft tot doel het aanleggen van een sedimentvang langs de Nederaalbeek.

De uit te voeren werken omvatten in hoofdzaak:

- Uitgraven van gronden met afvoer en verwerking;

- Aanbrengen van oeverversteviging;

- Inzaaien van taludlichaam.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

Triple C


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 14:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07