Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358504 (2019-535845)
Referentienummer:AZ ZENO-PPP1CQ-6/9008/2019/01-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:18/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Levering, plaatsing, aansluiting, in bedrijf stelling en onderhoud van een high end echografietoestel voor de dienst radiologie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260, 8300 Knokke-Heist BE, De heer Patrick Claeys
+32 50534043
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AZ Zeno
Nationaal identificatienummer: 0410123819
Kalvekeetdijk 260
Knokke-Heist
8300
De heer Patrick Claeys
Telefoon: +32 50534043
patrick.claeys@azzeno.be
Fax: +32 50535009
www.azzeno.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/6/1CQ/2019
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Levering, plaatsing, aansluiting, in bedrijf stelling en onderhoud van een high end echografietoestel voor de dienst radiologie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/01

zie II.2.4


AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke-Heist


Levering, plaatsing, aansluiting, in bedrijf stelling en onderhoud van een high end echografietoestel voor de dienst radiologie

Toelichting: de opdracht omvat de aankoop van een high end ultrasound systemen voor abdominale, musculoskeletale, borst en vasculaire onderzoeken voor gebruik op de dienst medische beeldvorming. De opdracht omvat eveneens de aankoop van de nodige sondes.

De productspecificatie worden verder omschreven bij de technische bepalingen verder in dit bestek

Leveringsplaats: AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260 te 8300 Knokke - Heist.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische waarde, kwaliteit, gebruiksgemak en inovativiteit
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Nazorg
Weging: 30
Prijs
Weging: 30
Looptijd in dagen 10

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.


1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

2. * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land

van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie

blijkt.

3. * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB

van 15 juli 2011.


1. Minimumeisen

2. Recente jaarrekeningen van 2016, 2017, 2018

Mee te geven met de offerte

3. Minimumeisen: Positief eigen vermogen en een positieve bankverklaring


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-18
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-17

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Kazernevest 3
Brugge
8000
Telefoon: +32 50473050
http://www.rechtbanken-tribunaux.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07