Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358515 (2019-535819)
Referentienummer:VGC-JCNEH1902A91-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:12/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Aanstelling van een studieteam voor de restauratie van de hoeve op de site van de jeugd-en gezinsboerderij Het Neerhof te Dilbeek
Beknopte beschrijving:
De opdracht betreft de aanstelling van een studieteam voor de restauratie van de hoeve op de site van de jeugd-en gezinsboerderij Het Neerhof, gelegen Neerhofstraat 2 te Dilbeek
Aanbestedende overheid:
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel BE, Sara Rondou
+32 25630668
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Nationaal identificatienummer: 0240.682.635_17552
Emile Jacqmainlaan 135
Brussel
1000
Sara Rondou
Telefoon: +32 25630668
sara.rondou@vgc.be
www.vgc.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358515
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358515
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VGC-JCNEH1902A91-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanstelling van een studieteam voor de restauratie van de hoeve op de site van de jeugd-en gezinsboerderij Het Neerhof te Dilbeek


VGC-JCNEH1902A91-F02_0

De opdracht betreft de aanstelling van een studieteam voor de restauratie van de hoeve op de site van de jeugd-en gezinsboerderij Het Neerhof, gelegen Neerhofstraat 2 te Dilbeek


Dilbeek


Aanstelling van een studieteam voor de restauratie van de hoeve op de site van de

Jeugd-en Gezinsboerderij Het Neerhof, gelegen Neerhofstraat 2 te Dilbeek


Gunningscriteria
Aanvang 2019-12-23
Einde 2021-05-23

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-12
Plaatselijke tijd: 14:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-12-12
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07